گندزدایی و تصفیه آب دریا

در چند دهه اخیر، آب گیری از دریا به منظور تامین آب سیستم های آب شیرین کن و سیستم های خنک کننده نیروگاه ها با توجه به کمبود منابع آب در جهان مورد توجه بوده است. کشور ایران نیز با توجه به احاطه از شمال به دریای خزر، از جنوب به خلیج فارس و دریاي عمان در سال های اخیر اقدام به آبگیری از این پیکرهای آبی کرده است.

روش های برداشت آب از دریا

احداث و راه اندازی دستگاه تصفیه آب دریایی با توجه به نحوه برداشت آب از دریا متفاوت می باشد. دو روش اصلی برای برداشت آب از دریا وجود دارد .

روش مستقیم (Open Intake)

در این روش آب به طور مستقیم به وسیله پمپ های مستقر در اسکله، به کمک لوله و تونل وارد مخازن ذخیره آب می شود. از طرفی روش آبگیری از محدوده محصور با موج شکن را می توان جایگزین لوله کرد. آب هدایت شده وارد سیستم های پیش تصفیه دستگاه آب شیرین کن دریایی می شود.

روش مستقیم
روش غیرمستقیم

روش غیر مستقیم یا آبگیر زیرسطحی

با استفاده از حفر چاه ساحلی (Beach well) یا سیستم جذبی در دریا صورت می گیرد. حفر چاه فلمن در ساحل نمونه ای از این گونه برداشت آب از دریا می باشد.

در صورتی که حفر چاه در ساحل عملی باشد و از لحاظ زمین شناسی و بستر خاک با مشکل روبرو نشویم، برداشت غیرمستقیم به دلیل کاهش هزینه سیستم های پیش تصفیه به روش برداشت مستقیم اولویت دارد. زیرا در روش غیرمستقیم بخشی از مراحل پیش تصفیه به طور خودکار در دل زمین صورت می گیرد. این امر باعث کاهش بخش زیادی از هزینه ها می شود.

در فرایند آبگیری از آبگیرهای دریایی، جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیزم­ های مزاحم، رشد جلبک و رسوبات آلی در تاسیسات و تجهیزات مانند پمپ­ ها  نیاز به گندزدایی آب به شدت احساس می­ شود. محصول APCLOR-SW با تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت در محل از آسیب به تاسیسات آبگیرها و اینتیک­ های آب دریا جلوگیری خواهد کرد.

سایر کاربردها

فهرست