APClor-Solar

برای مناطقی که دسترسی به برق نداشته و مشکل تصفیه و گندزدایی آب دارند با بکارگیری صفحات خورشیدی انرژی مورد نیاز جهت هیدرولیز آب و تولید آب ژاول را فراهم آورده و گندزدایی با همان کیفیت مورد نیاز صورت می پذیرد.

کاربرد ها APClor-Solar

  • شهرهای کوچک
  • روستاها
  • مناطق دور افتاده از منابع انرژی
  • هتل ها
APClor-Solar

سایر محصولات APCLOR

فهرست