مدیریت آب توازن کشتی (BWM)

مهاجم های دریایی به هنگام جابجایی آب در بالاست کشتی های تجاری و صنعتی توان این را دارند که اکوسیستم دریایی منطقه مقصد را به هنگامی تخلیه آب تغییر داده و باعث از بین رفتن گونه های آن منطقه گردند . استاندارد هایی برای سیستم بالاست کشتی ها هر ساله به منظور کاهش این اثرات زیست محیطی توسط سازمان بین المللی IMO تنظیم می گردد . محصول  APClor-BAL مطابق با آخرین استاندارد های تنظیم شده جهانی a  طراحی و در گندزدایی بالاست کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد .

APClor-BAL
APClor-BAL

APClor-BAL

فرآیند گندزدایی به این صورت است که در قطب منفی (آند) گاز کلر (Cl2) و در قطب مثبت (کاتد) هیدروکسید سدیم (NaOH) و هیدروژن (H2) تولید می­ شود. سپس هیدروکسید سدیم و گاز کلر با یکدیگر واکنش داده و محلول هیپوکلریت سدیم (NaClO) تشکیل می­ شود.

مزایا :

  • کارکرد و بازدهی بالا حتی در دماهای پایین و درصد شوری کم آب
  • دوزینگ متغیر گندزدا بر اساس نیاز محیط که باعث کاهش مصرف انرژی می گردد.
  • افزایش نیمه عمر الکترود ها با قابلیت خودپالایی آن ها در سیستم
  • فرآیند اتوماتیک سیستم که باعث کاهش هزینه مراقبت و نگهداری پکیج می گردد.

سایر محصولات APCLOR

فهرست