APClor-TU

برای کارکردهایی که به مقدار کم تا متوسطی از کلر زنی نیاز دارند و همچنین به سبب آب ورودی با BOD بالا موجب فولینگ زیاد در سیستم می شود، استفاده از آندهای تیوبلار پیشنهاد می شود که به سبب طراحی داخلی موجب کاهش زیاد فولینگ در سیستم می گردند.

این سیستم با تولید سدیم هیپوکلریت از آب دریا، بدون نگرانی از تولید رسوبات در پایپینگ گندزدایی آب را انجام داده و آب مورد نیاز را تامین می کند. آب دریا درون لوله های تیتانیومی متمرکز در سیستم جریان داشته و به واسطه جریان بالای آب درون این آندهای تیوبلار خودشویی الکترودها را شاهد خواهیم بود که این مهم باعث کاهش هزینه های مربوط به اسید شویی می شوند. همچنین موجب می گردند که آب همواره در سیستم در گردش بوده و نیازی به متوقف کردن فرآیند گندزدایی برای اسید شویی نباشد.

مزایا APClor-TU

  • نیازمند مراقبت کم (سیستمی که مراقب خود می باشد)
  • عدم نیاز به اسید شویی
  • طراحی ایمن که هیچ نوع گاز یا ترکیب خطرناکی تولید نمی کند
  • سازگار با محیط زیست
APCLOR-TU

سایر محصولات APCLOR

فهرست