APClor-ST

این محصول برای تولید سدیم هیپوکلریت از آب دریا طراحی شده است با این تفاوت که صفحات آند و کاتد به صورت ایستاده داخل محفظه ای شیشه ای قرار داده شده است . فرآیند گندزدایی به این صورت است که در قطب منفی (آند) گاز کلر (Cl2) و در قطب مثبت (کاتد) هیدروکسید سدیم (NaOH) و هیدروژن (H2) تولید می­ شود. سپس هیدروکسید سدیم و گاز کلر با یکدیگر واکنش داده و محلول هیپوکلریت سدیم (NaClO) تشکیل می­ شود.

این محصول تاثیرات جانبی و مخرب سایر گندزداهای موجود مثل هیپوکلریت تجاری (آب ژاول غلیظ) و گاز کلر را کاسته است. به عنوان مثال می توان به رشد رسوبات سخت هنگام استفاده از هیپوکلریت تجاری و خطرات ناشی از انفجار هنگام استفاده از گاز کلر اشاره کرد.

کاربرد APClor-ST

این محصول بهترین کاربرد را در نیروگاه های برق ، پالایشگاه ها و مجموعه های صنعتی نزدیک دریا داشته و تقریبا در هر صنعتی که آب به عنوان خنک کاری مصرف می شود ، این سیستم مورد استفاده خواهد بود.

از مزایای APClor-ST مشاهده آند و کاتد در حین فعالیت و نظارت بر شرایط فیزیکی آن ها جهت جلوگیری از فولینگ می باشد. همچنین در این سیستم گاز هیدروژن به صورت مرحله ای از سیستم خارج می گردد که باعث افزایش ایمنی به سبب عدم تجمع گاز هیدروژن می گردد.

APClor-ST

سایر محصولات APCLOR

فهرست