شیرین سازی آب دریا

با افزایش جمعیت جهان، نیاز به آب سالم جهت شرب و استفاده در صنایع مرتبط با آب در حال افزایش است. از این رو استحصال آب از دریا و آب شیرین کن ها به عنوان تنها گزینه جهت تامین منبع آب شیرین در کشورهای خشک و در معرض خشکسالی قرار گرفته است.

تصفیه آب - آب شیرین کن

پکیج آب شیرین کن

در یک پکیج تولید آب شیرین از منبع دریای، جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیزم های مزاحم، رشد جلبک و رسوبات آلی نیاز به گندزدایی آب به شدت احساس می شود. از محصولات APCLOR شرکت آتیه پردازان شریف جهت تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت قبل از شیرین سازی به منظور آسیب ندیدن ممبراین ها و غشاهای سیستم های آب شیرین کن استفاده می گردد.

محصول APCLOR-SW با تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت از آب دریا این گندزدا را در آبگیر ورودی آب دریا تزریق می کند تا از ایجاد فولینگ بیولوژیکی جلوگیری کرده و همچنین از تجهیزات و تاسیسات آب شیرین کن در برابر آسیب های احتمالی مراقبت کند.

پس از سیستم های آب شیرین کن نیز، از محصول APCLOR-Br (هیپوکلریت سدیم) که در فرآیند الکترولیز نمک تولید شده در جهت دستیابی به میزان کلر باقی مانده به منظور حفظ فرآیند گندزدایی در طول مسیر آب استفاده می گردد.

همچنین از هیپوکلریت سدیم تولیدی از الکترولیز نمک جهت تزریق در ایستگاه های پمپاژ انتقال آب جهت تنظیم میزان کلر باقی مانده در سیستم های توزیع آب شهری نیز استفاده می شود.

دیاگرام شیرین کردن آب دریا - آب شیرین کن

سایر کاربردها

فهرست