سکوهای نفتی

يکي از مشکلات دائمي در توليد نفت و گاز، فرآيند توليد آب ازمخازن به عنوان جزء جدانشدنی فرآیند تولید هیدروکربن هاست. این آب به دلیل مجاورت با مخازن از لحاظ کیفیت شبیه به نفت یا گاز تولیدی است که  عمده­ترین پسماند صنایع بالادستی نفت و گاز می باشد و شامل مخلوطی از ترکیبات آلی و معدنی است.

سکو نفتی

با افزایش برداشت ازمخازن زيرزميني، روزبه روز حجم این آب افزایش يافته و تخلیه ي نامناسب آن در خشکی و دریا مشکلات زیست محیطی زیادی به همراه خواهد داشت . تاکنون روشهای مختلفی جهت تصفیه ي آب تولیدی در مناطق دریایی مورد استفاده قرار گرفته كه بیشتر آنها تنها برای رفع آلودگی اولیه مناسب است و نياز به سیستم مؤثرتری جهت تصفیه ي آب تولیدی )به نحوی كه قابل استفاده ي مجدد یا تخلیه در محیط باشد( به شدت احساس مي شود.

 از مهم ترین عوامل در تعیین روش عملیاتی در سکوهای دریایی محدودیت فضا ، لزوم استمرار تصفیه و همچنین ظرفیت بالای سیستم به صورت مستمر و بی وقفه است .از این رو بر آن شدیم تا با استقرار سیستم های تولید ماده­ی گندزدای سدیم هیپوکلریت از آب دریا از رشد جلبک، خوردگی و رسوب گذاری توسط میکروارگانیزم ها جلوگیری شود تا آسیب و صدمه به تاسیسات حیاتی و گران قیمت سکوهای نفتی به حداقل برسد. محصول APCLOR-SW شرکت آتیه پردازان شریف نیاز اساسی سکوهای نفتی به تولید ماده گندزدا در محل را برطرف کرده است.

سکو نفتی

سایر کاربردها

فهرست