سیستم های یکبار گذر آب دریا

نیروگاه های حرارتی ساحلی و یا دور از ساحل که از انرژی سوخت فسیلی استفاده می کنند معمولاً از آب دریا به عنوان خنک کننده در کندانسورهای بخار استفاده می کنند. کنترل رسوب بخار کندانسورها در سیستم های یک بار گذر آب دریا می توانند تا حد زیادی بهره وری تولید برق را افزایش دهد.

سیستم های یکبار گذر آب دریا
سیستم های یکبار گذر آب دریا

سیستم های یکبار گذر آب دریا

بر همین اساس محصول APCLOR-SW شرکت آتیه پردازان شریف با تولید ماده گندزدای هیپوکلریت سدیم و تزریق در محل آبگیرهای آب دریا از ایجاد رسوبات بیولوژیکی در تجهیزات مکانیکی مانند پمپ های گردش آب دریا ، آشغالگیرها و صفحه درام نیروگاه جلوگیری می نماید.

نرخ تولید غلظت 500 تا 2500 ppm سدیم هیپوکلریت(NaOCl)

در حالت نرمال میزان تزریق 1 تا 2 ppm و در حال شاک تزریق 4 تا 6 ppm طراحی شده است.

سایر کاربردها

فهرست