پایانه های LNG

پایانه LNG

بازار مصرفی گاز LNG در سراسر جهان رو به گسترش است. متداول ترین وسیله حمل و نقل این گاز در میان کشورهای مختلف کشتی می باشد. گاز LNG برای فرآیند­های مختلف مایع سازی و جداسازی گاز نیاز به آب دریا به عنوان آب خنک کاری دارد. بر همین اساس آب دریا جهت استفاده در این فرآیندها مستلزم گندزدایی می باشد. محصول APCLOR-SW شرکت آتیه پردازان شریف تولید کننده ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت از آب دریا می باشد که در این سیستم ها قابل استفاده خواهد بود.

پایانه های LNG
پایانه های LNG

سایر کاربردها

فهرست