پالایشگاه پارس جنوبی

اطلاعات پروژه

تجهیز واحد الکترولایزر آب دریا پالایشگاه پارس جنوبی

محل پروژه

ایران

پارس جنوبی

پروژه های APCLOR

فهرست